Taitoatlas
Taitoatlas

Etusivu - Blogi - Kategoria: Taitoc-konsepti


04.04.2018 | Opinnäytetyö, Taitoc-konsepti

Liikuntataitojen testaaminen ja analysointi – Taitoc®-profilointityökalun pilotointi

Vierailevat kirjoittajat:
Sami Huusko & Tapio Mäkinen

Moikka! Olemme Sami Huusko ja Tapio Mäkinen, entiset Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja teimme liikunnanohjaajaopintojen opinnäytetyömme Taitoc-konseptista. Opintojemme aikana suoritimme työharjoittelun Lapin urheiluakatemiassa taito- ja ominaisuusvalmentajina. Työharjoittelun myötä kiinnostuksemme liikuntataitoihin ja niiden kehittämiseen kasvoi jatkuvasti. Harjoittelussa meidät perehdytettiin Taitoc -taitoharjoittelun polulle ja sitä kautta taitovalmennuskonsepti tuli meille tutuksi.

Opinnäytetyön lähtökohdat

Keväällä 2017 päätimme tehdä opinnäytetyömme liikuntataitoihin liittyen, joten otimme yhteyden Taitoc:n kehittäjään, Olli Cajaniin. Olli otti meidät avosylin vastaan ja pääsimme mukaan kehittämään uutta Taitoc-profilontityökalua liikuntataitojen testaamiseen ja analysointiin. Useiden palaverien ja kahvitteluiden jälkeen muodostimme profilointityökalun kehittämisestä opinnäytetyön aiheemme: Liikuntataitojen testaaminen ja analysointi – Taitoc®-profilointityökalun pilotointi.

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkia liikuntataitojen testaamista ja arviointia, sekä tarkoituksena oli pilotoida ja tutkia Taitoc-profilointityökalun validiteettia. Validiteettia tutkimme peilaamalla Taitoc-profilointitestistöä teoriatietoon sekä vertasimme testattavien urheilijoiden valmentajien näkemystä Taitoc-profilointitestistön antamaan tulokseen urheilijan taito-ominaisuuksista.

Mitä pilotointi toi esille?

Opinnäytetyöhömme osallistuneen pilotointiryhmään kuului kaksi jalkapalloilijaa, kaksi taitoluistelijaa sekä yksi jääkiekkoilija. Pilotointiryhmän vahvimpia testattuja osa-alueita keskimäärin olivat välineen käsittely ja havainnointi, liikeketjujen liikkuvuus sekä juokseminen, ketteryys ja havainnointi. Puolestaan heikoimpia osa-alueita olivat liikeketjujen kontrolli, toiminnallinen kehonhallinta, liikeyhdistelmät ja liikepankki sekä jalanhallinta ja tasapaino.

Teimme myös jokaisen pilotointiin osallistuneen lajiryhmän valmentajalle kyselyn, jossa kysyimme heidän arviotaan urheilijoiden taitotasoista testaamillamme taidon osa-alueilla. Valmentajat eivät kyselyn toteuttamishetkellä tienneet vielä profilointitestien tuloksia, joten arviot tulivat puhtaasti valmentajan omista näkemyksistä. Kyselyiden kautta selvisi, että valmentajat arvioivat urheilijoidensa taitotasot keskimäärin profilointitestien antamaa tulosta korkeammaksi. Kyselyssä kysyimme myös valmentajien näkemystä testattujen osa-alueiden tärkeydestä lajin kannalta. Vastauksista ilmeni, että eri lajien valmentajat pitivät jokaista taidon osa-aluetta varsin tärkeänä lajinsa kannalta. Näin voidaankin päätellä, että Taitoc-profilointitestistöllä testataan ainakin jalkapalloon, jääkiekkoon sekä taitoluisteluun tärkeitä osa-alueita.

Taitoc-profilointityökalu laadukkaan valmennuksen tukena

Taitoc-profilointitestistö antaa hyvän kuvan urheilijan yleisistä taito-ominaisuuksista. Täysin lajiin vaadittavia taitoja ei voida ainoastaan profilointitesteillä osoittaa, sillä testeillä testataan suljettuja taitoja. Lajisuoritusten näkökulmasta urheilijat tarvitsevat tehtävien suorittamiseksi enemmän avoimia motorisia taitoja. Lajitaitojen pohjana kuitenkin ovat motoriset perustaidot ja taitavuuden osa-alueet, joita Taitoc-profilointitestistö mittaa kattavasti. Taitoc-profilointitestistön tehtävänä on profiloida urheilijan taito-ominaisuuksia. Urheilijaprofiilin avulla voidaan luoda yksilöllinen taitoharjoittelun polku, jossa tulee huomioida myös avoimien taitojen harjoittelu.

Toimiessamme taito- ja ominaisuusvalmentajina Lapin Urheiluakatemiassa huomasimme, kuinka haastavaa on suunnitella ja toteuttaa laadukkaita harjoituksia ilman ennakkotietoa urheilijoiden taitotasoista. Kun kuulimme mahdollisuudesta osallistua urheilijan taito-ominaisuuksia mittaavan Taitoc-profilointityökalun pilotointiin, olimme heti kiinnostuneita lähtemään tähän mukaan. Profilointityökalun avulla valmentamiseen voidaan tuoda uusia, tarpeellisia näkökulmia urheilijan ominaisuuksien harjoitteluun.

Opinnäytetyö:

https://www.theseus.fi/handle/10024/142655

Sami Huusko & Tapio Mäkinen


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

26.02.2018 | Opinnäytetyö, Taitoc-konsepti

Taitoc®-konseptin vaikuttavuuden mittaaminen

Vierailevat kirjoittajat:
Riikka Koponen & Penniina Toikkanen

 

Miksi tehtiin? Mistä idea lähti?
Opinnäytetyö prosessimme lähti käyntiin suorittaessamme kolmannen vuoden ammattiopintojen harjoittelua. Meillä molemmilla oli halu kehittyä valmentajina sekä saada lisää teoria- ja käytännönkokemusta taitovalmennuksesta. Pohdimme taitoharjoittelun olevan ajankohtainen aihe urheiluvalmennuksen parissa. Saimme idean opinnäytetyöhön OC Taidolta ja innostuimme välittömästi, sillä aihe mielestämme mielenkiintoinen ja Taitoc®- konseptista ei ole aikaisempaa tutkimustietoa.

Mitä tehtiin?
Opinnäytetyömme oli määrällinen tutkimus ja sen tavoitteena oli saada tietoa nuorten joukkueurheilijoiden motorisista perustaidoista sekä heidän koetusta fyysisestä pätevyydestä. Motoristen perustaitojen hallinnan tason heikentyminen on yleinen ilmiö Suomessa sekä muualla maailmassa. Ilmiö on seurausta muun muassa istuvan elämäntavan yleistymisestä, yleisestä passivoitumisesta sekä liian varhaisessa vaiheessa tehdyistä lajivalinnoista. Tästä syytä niin lapsuusvaiheessa kuin nuoruusvaiheessakin motoristen perustaitojen harjoittelu ja kehittäminen ovat erityisen tärkeää. (Jaakkola & Kalaja 2014, 22.)

Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata nuorten joukkueurheilijoiden motorisia perustaitoja Taitoc®-konseptin taitomestaritesteillä sekä tutkia Taitoc®-konseptin taitoharjoittelujakson yhteyttä motoristen perustaitojen kehittymiseen. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia motoristen perustaitojen muutosten yhteyttä koettuun fyysiseen pätevyyteen. Tutkimuksemme oli  interventiotutkimus, jossa interventio toteutettiin kahden kuukauden taitoharjoittelujaksona. Kokonaisuudessaan tutkimukseemme osallistui 13 joukkueurheilua harrastavaa 13-vuotiasta poikaa, joista kuusi muodosti testiryhmän ja loput seitsemän nuorta muodostivat kontrolliryhmän.

Mitä tuloksia saimme?
Tutkimustuloksemme osoittavat, että systemaattisella Taitoc®-konseptin harjoit- telulla voidaan kehittää nuorten motorisia perustaitoja. Koetun fyysisen pätevyyden osalta tulokset olivat vaihtelevia. Tutkimustuloksemme ovat suuntaa antavia, sillä kohderyhmämme on pieni ja Taitoc®- konseptista ei ole aikaisemmin tehty vastaavia tutkimuksia. Tulokset tukevat kuitenkin Taitoc®- konseptin filosofiaa ja ajatusta.

Kaiken kaikkiaan prosessi oli mielenkiintoinen ja mielestämme Taitoc®-konseptin perustaito-osio toimii hyvänä perustyökaluna taitovalmennuksen toteuttamiseen. Perustaito-osio tarjoaa monipuoliset harjoitteet motoristen perustaitojen opettamiseen ja ohjaa sitä kautta nuoria monipuolisten liikuntataitojen oppimiseen. Kokonaisuudessaan konsepti etenee loogisina kokonaisuuksina rakentaen vankan pohjan urheilijaksi kasvamiseen. Koulutuksen ja konseptin sisällön avulla jokaisen valmentajan ja ohjaajan on mahdollista toteuttaa laadukkaita taitoharjoituksia. Videot ja selkeät ohjeet helpottavat liikkeiden ohjeistamista ja harjoitusten organisointia.

Jos kiinnostuit ja haluat tutustua aiheeseen enemmän niin käyppä lukemassa opinnäytetyömme:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134268/KoponenToikkanen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Riikka Koponen & Penniina Toikkanen
Liikunnanohjaaja (AMK)


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

22.01.2018 | Taitoc-konsepti, Yleinen

Motoristen perustaitojen merkitys

Ympäristö, jossa elämme, on muuttunut nopeasti. Ympäristö on täyttynyt erilaisilla laitteilla, jotka ovat vähentäneet liikunnallisia haasteita arjessamme. Hissit vievät ylös, rullaportaat tuovat alas ja älypuhelin hoitaa juoksevat asiat. Arjesta on tullut helppoa, jos katsomme sitä liikunnallisesta näkökulmasta. Jos emme liiku, liikunnalliset valmiudet eivät pääse kehittymään. Mitä vajaammaksi liikkumisen taidot jäävät, sitä haastavampaa liikunnan ilosta on saada kiinni. Onkin tärkeää ymmärtää, mikä merkitys monipuolisilla liikuntataidoilla on.

Mitä on taito? Mistä taitava liikkuja rakentuu? Näihin kysymyksiin vastaamalla rakentuu myös tulokulma, josta Taitoc-konsepti lähestyy liikuntataitojen opettamista.

Hyvä taitotaso tarkoittaa sitä, että liikkuja pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Taitava liikkuja pystyy toimimaan täysin automaattisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Suoritukset voivat olla liikuntalajeissa tapahtuvia tai arjessa vaadittavia suorituksia. Esimerkiksi jalkapalloilija ottaa pallon haltuun täydestä juoksuvauhdista, harhauttaa puolustajan sekä laukaisee pallon maaliin tai kirvesmies työskentelee rakennustyömaalla, tasapainoilee rakennustelineillä sekä suorittaa työtehtäviä hyvin monipuolisissa asennoissa. Ilman hyviä liikkumisen perusliikemalleja molemmat edellä mainitut esimerkit voivat tuottaa suuria haasteita. Taitotaso siis määrittää, kuinka hyvin eri liikkumisen malleja voidaan toteuttaa tarpeen mukaan. Avataan asiaa vielä tarkemmin seuraavan esimerkin kautta. Formula-auto sisältää valtavan määrän tehoa ja nopeutta. Formula-autolla voi ajaa suurilla nopeuksilla mutkaan ja auton voi pysäyttää nopeasti kovastakin vauhdista. Formula-auton ominaisuudet ovat siis viritetty aivan tappiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuka tahansa voi hyödyntää auton ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan kuski, joka tuntee auton ominaisuudet ja osaa hyödyntää ne oikealla tavalla. Kuski siis kuvastaa taitoa. Sama pätee ihmisten liikkumiseen. Se, miten keho on viritetty voiman, nopeuden tai kestävyyden osalta, ei vielä kerro sitä, kuinka taitava liikkuja on kyseessä. Onkin tärkeää muistaa, että tarkoituksenmukaiseen liikkeeseen tarvitaan erilaisia liikemalleja, joiden avulla eri tilanteisiin löytyy tarvittavat liikkumisen mallit. Kaikki liikkuminen rakentuu motoristen perustaitojen päälle. Motoriset perustaidot voidaan jakaa liikkumistaitoihin, tasapainotaitoihin sekä välineenkäsittelytaitoihin. Liikkumistaitoja ovat esimerkiksi käveleminen, juokseminen, ponnistaminen ja loikkaaminen. Tasapainotaitoihin kuuluu esimerkiksi kääntyminen, pysähtyminen, tasapainoilu ja pyörähtäminen. Välineenkäsittelytaitoja ovat esimerkiksi heittäminen, kiinniottaminen, lyöminen ja potkaiseminen.

Motoriset perustaidot luovat pohjan koko liikunnallisuudelle ja avaavat ovet urheilulajien maailmaan. Mitä kattavammin hallitsemme eri motoriset perustaidot, sitä helpompi meidän on toimia eri lajien parissa ja nauttia niistä. Hyvät motoriset perustaidot helpottavat myös lajitaitojen omaksumista.

Taitava liikkuja siis rakentuu monipuolisesta liikepankista, joka sisältää kaikki tarvittavat liikemallit, joiden avulla voidaan toimia tarkoituksenmukaisesti niin arjessa kuin eri liikuntalajien parissa. Yksilön kannalta on siis erittäin tärkeää, että tarvittavat liikemallit opitaan lapsuudessa ja niitä osataan hyödyntää mahdollisimman laajasti. Olemme nyt tilanteessa, jossa lasten ja nuorten liikuntataidot ovat heikentyneet ja liikkumisen määrä on vähentynyt. Tähän ilmiöön varmasti osaksi vaikuttaa ympäristön nopea muutos ja kehittynyt teknologia, joka on vienyt osan liikkumiseen käytetyistä tunneista älypuhelimien maailmaan. Yksi oppimisen määritelmä on se, että oppiminen on aina harjoittelun ja toiminnan tulosta. Jos emme liiku siten, että motoriset perustaidot saavat harjoitusta, luonnollinen seuraus on, että liikkumisen taidot jäävät vajaiksi.

Taitoc-konseptin tavoite onkin liikkujan liikepankin rakentamisessa sekä sen käytön kehittämisessä eli monipuolisten motoristen perustaitojen opettamisessa. Tämän tavoitteen tärkeyttä ei voi olla liikaa korostamatta. Motoriset perustaidot luovat pohjan, jonka päälle myös uudet liikkumisen taidot rakentuvat. Voidaankin sanoa, että motoristen perustaitojen pohja muodostaa myös osaltaan liikunnallista oppimispotentiaalia. Mitä laajempi liikepankki on, sitä helpompi on omaksua uusia liikemalleja. Lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan ohjaamisen, valmentamisen ja opettamisen tulisikin perustua mielestäni vahvasti luomaan edellytykset laadukkaalle liikkeelle ja mahdollistaa uusien liiketaitojen oppiminen. Jokainen voi sen jälkeen itse valita, kuinka omaa laadukasta liikkumisen liikepankkia omassa elämässään hyödyntää. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

 Taitoc-konseptin oppimisen polku

 

Lähteitä:

Jaakkola, T. 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

Hakkarainen, H. – Jaakkola, T. – Kalaja, S. – Lämsä, J. – Nikander, A. – Riski, J. 2009. Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet. Lahti: VK-Kustannus Oy

Mero, A. – Nummela, A. – Keskinen, K. – Häkkinen, K. 2004. Urheiluvalmennus. Lahti: VK-Kustannus Oy

 

 

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

27.09.2017 | Taitoc-konsepti

Logon tarina

Taitoc-logo rakentuu sankarista, joka kannattelee maapalloa käden päällä. Sinänsä hankala liike ei vaikuta tuottavan mitään ongelmaa Taitoc-sankarille. Näyttää kuin asento olisi jotain tavallista, kuten käveleminen. Sankarin katse on kohti maapalloa. Se ei katso sitä alistuen, vaan halliten, tarkkailen ja havainnoiden.

Minun silmiin logo kuvastaa taitoa, eikä pelkästään liikunnallista sellaista, vaan myös elämänhallintataitoa. Se kuvastaa tasapainoa elämässä. Sellaista tasapainoa, joka mahdollistaa asioiden saavuttamisen. Maapallo kuvastaa hahmon omaa ympäristöä ja sen tuomia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Jokainen valitsee täyttyykö ympäristö hyvillä vai huonoilla asioilla. Sankarin valinnat ovat johtaneet hyvään lopputulokseen. Sankari hallitsee oman kehonsa. Ympäristö sekä arjen haasteet ovat hallinnassa yhden käden päällä. Sankarin katse kohti maapalloa kuvastaa fokusta ja hallintaa omaa ympäristöä sekä valintoja kohtaan. Sankari on siis oman elämänsä herra.

Monella asialla on vastakohta ja niin myös Taitoc-logolla. Logon vastakohdan syntyperää ymmärtääksemme täytyy nostaa esiin Kreikkalaisen mytologian titaani Atlas.Törmäsin tähän titaaniin, kun mietin nimeä konseptille. Tarina kertoo, että Olympos-vuoren jumalat voittivat Titaanit sodassa ja tämän seurauksena Zeus rankaisi Atlasta antamalla taivaankannen hänen kannateltavakseen. Loppujen lopuksi Atlas horjahti liian suuren painolastin takia. Tästä tarinasta on rakentunut kuva Atlaksesta, joka on painunut toisen polven varaan kannattelemaan isoa painolastia.

Tämän tarinan siivittämänä aloin pohtia ulkoista olemustamme. Ovatko arjen haasteet, kiire, kehittynyt teknologia, tietokoneet ja lukuisat muut uudet toimintatavat painaneet meidät kasaan. Miltä näytämme nykypäivänä? Kannammeko jatkuvasti selässämme isoa painolastia, nykypäivän haasteita? Onko tämä kuorma painanut meidät jo toisen polven varaan? Onko liikunnallisuutemme kärsinyt siitä, että harteillamme on niin paljon uutta kuormaa? Olemmeko tehneet vääriä valintoja huomaamatta tai jopa tietoisesti?

 

Ennen Taitoc-logoa näin silmissäni kuvan Atlaksesta. Se muistutti minua nykyhetkestä. Halusin luoda vaihtoehdon, joka kuvastaa näkemystäni tulevasta. Uskoin ja uskon edelleen, että asioita voi muuttaa. Aluksi meidän kuitenkin pitää pysähtyä hetkeksi ja miettiä missä menemme ja onko se sitä, mitä tulevalta toivomme. Jos ei, niin ainoa oikea vaihtoehto on muuttaa tilannetta. Taitoc-logo sai siis muodon, joka muistuttaa minua joka päivä siitä, kuinka tärkeää on liikkua monipuolisesti ja voida hyvin. Toivon, että se muistuttaa siitä myös teitä lukijoita.

 

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

14.09.2017 | Taitoc-konsepti

Taitoc-konseptin filosofia

Lasten ja nuorten liikuntatottumukset ovat muuttuneet ja valitettavasti liikkumisen määrä ja sisältö ovat jääneet vajaiksi, mikä on johtanut yleisten liikuntataitojen heikkenemiseen. Tämä on johtanut siihen, että eri lajien harrastaminen ja eri lajeista nauttiminen on haasteellista. Esimerkin kautta pääsemme kiinni ongelman ytimeen. Monessa muussa elämän osa-alueessa toiminnan keskeiset työkalut opetetaan ja niiden käyttöä ohjataan oikeaan suuntaan niin, että haasteet kasvavat vähitellen. Tällöin on mahdollista kehittää osaamista haasteiden kasvaessa. Musiikissa harjoitellaan nuotit, matematiikassa numerot sekä äidinkielessä kirjoittamiseen ja lukemiseen vaadittavat kirjaimet opetetaan huolellisesti läpi. Sen jälkeen aletaan opetella niiden käyttöä ja soveltamista. Liikkumisessa ja eri lajien harrastamisessa tätä ei ole ennen tarvinnut miettiä, koska lasten ja nuorten monipuolinen liikkuminen on jo hyvin pitkälle varmistanut tarvittavat edellytykset, joiden kautta on ollut helppo päästä kiinni eri lajien harrastamiseen. Maailma on muuttunut ja omaehtoinen liikkuminen on vähentynyt siinä määrin, että tarvittavat liikkumisen työkalut ovat heikentyneet.

Eri lajeilla on eri vaatimukset, mutta kaikki lajit rakentuvat kuitenkin motoristen yleistaitojen päälle. Jos musiikissa pohjan luo nuotisto ja matematiikassa numerot, niin liikkumisen osalta voidaan puhua liikepankista. Sen tärkeyttä ei voi olla korostamatta. Yksilöllinen liikepankki antaa mahdollisuuden liikkua ja harrastaa eri lajeja, kunhan se sisältää tarvittavat liikemallit. Yleisesti kuulee paljon puhuttavan monipuolisesta harjoittelusta, mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa ja miten sellaista toteutetaan siten, että kaikki tarvittavat kokonaisuudet tulevat huomioitua? Taitoc-konseptin keskeinen tavoite on vastata näihin kysymyksiin. Taitoc-konsepti ohjaa ja opastaa tunnistamaan liikepankin keskeiset sisällöt. Se opettaa periaatteet, joiden kautta harjoittelusta tulee innostavaa ja mukavaa. Se myös tukee kehittymistä koko oppimisen polun aikana.

Taitoc-konsepti perustuu oppimisen riemuun ja liikunnan kipinän sytyttämiseen. Jo yksi opittu uusi liikemalli ja siitä syntynyt riemu voi kantaa koko loppuelämän ajan. Tämän vuoksi Taitoc-taitovalmennukset tarjoavat yksilöllisiä haasteita, joiden kautta jokaisella on mahdollista onnistua ja kokea oppimisen elämyksiä monipuolisen taitovalmennuksen parissa. Konsepti etenee järjestelmällisesti kohti uusia haasteita ja vaatimuksia. Taitomestari-arvionti mahdollistaa kehittymisen arvioinnin ja antaa tarvittavat tiedot oikeiden harjoitteiden valitsemiseen.

Taitoc-polun läpikäyneet voivat olla varmoja, että tulevaisuus tuo tullessaan paljon mahtavia kokemuksia ja riemun tunteita liikunnan parissa.


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kirjoittaja

Olli Cajan

Taitoc-konseptin kehittäjä ja kouluttaja

Taitovalmentaja

olli.cajan(at)santasport.fi

 

Viimeisimmät kommentit