Taitoatlas
Taitoatlas

Etusivu - Blogi - Avainsana: Motoriset perustaidot


26.02.2018 | vieraileva kirjoittaja

Taitoc®-konseptin vaikuttavuuden mittaaminen

Vierailevat kirjoittajat:
Riikka Koponen & Penniina Toikkanen

 

Miksi tehtiin? Mistä idea lähti?
Opinnäytetyö prosessimme lähti käyntiin suorittaessamme kolmannen vuoden ammattiopintojen harjoittelua. Meillä molemmilla oli halu kehittyä valmentajina sekä saada lisää teoria- ja käytännönkokemusta taitovalmennuksesta. Pohdimme taitoharjoittelun olevan ajankohtainen aihe urheiluvalmennuksen parissa. Saimme idean opinnäytetyöhön OC Taidolta ja innostuimme välittömästi, sillä aihe mielestämme mielenkiintoinen ja Taitoc®- konseptista ei ole aikaisempaa tutkimustietoa.

Mitä tehtiin?
Opinnäytetyömme oli määrällinen tutkimus ja sen tavoitteena oli saada tietoa nuorten joukkueurheilijoiden motorisista perustaidoista sekä heidän koetusta fyysisestä pätevyydestä. Motoristen perustaitojen hallinnan tason heikentyminen on yleinen ilmiö Suomessa sekä muualla maailmassa. Ilmiö on seurausta muun muassa istuvan elämäntavan yleistymisestä, yleisestä passivoitumisesta sekä liian varhaisessa vaiheessa tehdyistä lajivalinnoista. Tästä syytä niin lapsuusvaiheessa kuin nuoruusvaiheessakin motoristen perustaitojen harjoittelu ja kehittäminen ovat erityisen tärkeää. (Jaakkola & Kalaja 2014, 22.)

Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata nuorten joukkueurheilijoiden motorisia perustaitoja Taitoc®-konseptin taitomestaritesteillä sekä tutkia Taitoc®-konseptin taitoharjoittelujakson yhteyttä motoristen perustaitojen kehittymiseen. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia motoristen perustaitojen muutosten yhteyttä koettuun fyysiseen pätevyyteen. Tutkimuksemme oli  interventiotutkimus, jossa interventio toteutettiin kahden kuukauden taitoharjoittelujaksona. Kokonaisuudessaan tutkimukseemme osallistui 13 joukkueurheilua harrastavaa 13-vuotiasta poikaa, joista kuusi muodosti testiryhmän ja loput seitsemän nuorta muodostivat kontrolliryhmän.

Mitä tuloksia saimme?
Tutkimustuloksemme osoittavat, että systemaattisella Taitoc®-konseptin harjoit- telulla voidaan kehittää nuorten motorisia perustaitoja. Koetun fyysisen pätevyyden osalta tulokset olivat vaihtelevia. Tutkimustuloksemme ovat suuntaa antavia, sillä kohderyhmämme on pieni ja Taitoc®- konseptista ei ole aikaisemmin tehty vastaavia tutkimuksia. Tulokset tukevat kuitenkin Taitoc®- konseptin filosofiaa ja ajatusta.

Kaiken kaikkiaan prosessi oli mielenkiintoinen ja mielestämme Taitoc®-konseptin perustaito-osio toimii hyvänä perustyökaluna taitovalmennuksen toteuttamiseen. Perustaito-osio tarjoaa monipuoliset harjoitteet motoristen perustaitojen opettamiseen ja ohjaa sitä kautta nuoria monipuolisten liikuntataitojen oppimiseen. Kokonaisuudessaan konsepti etenee loogisina kokonaisuuksina rakentaen vankan pohjan urheilijaksi kasvamiseen. Koulutuksen ja konseptin sisällön avulla jokaisen valmentajan ja ohjaajan on mahdollista toteuttaa laadukkaita taitoharjoituksia. Videot ja selkeät ohjeet helpottavat liikkeiden ohjeistamista ja harjoitusten organisointia.

Jos kiinnostuit ja haluat tutustua aiheeseen enemmän niin käyppä lukemassa opinnäytetyömme:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134268/KoponenToikkanen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Riikka Koponen & Penniina Toikkanen
Liikunnanohjaaja (AMK)


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

22.01.2018 | Taitoc-konsepti, Yleinen

Motoristen perustaitojen merkitys

Ympäristö, jossa elämme, on muuttunut nopeasti. Ympäristö on täyttynyt erilaisilla laitteilla, jotka ovat vähentäneet liikunnallisia haasteita arjessamme. Hissit vievät ylös, rullaportaat tuovat alas ja älypuhelin hoitaa juoksevat asiat. Arjesta on tullut helppoa, jos katsomme sitä liikunnallisesta näkökulmasta. Jos emme liiku, liikunnalliset valmiudet eivät pääse kehittymään. Mitä vajaammaksi liikkumisen taidot jäävät, sitä haastavampaa liikunnan ilosta on saada kiinni. Onkin tärkeää ymmärtää, mikä merkitys monipuolisilla liikuntataidoilla on.

Mitä on taito? Mistä taitava liikkuja rakentuu? Näihin kysymyksiin vastaamalla rakentuu myös tulokulma, josta Taitoc-konsepti lähestyy liikuntataitojen opettamista.

Hyvä taitotaso tarkoittaa sitä, että liikkuja pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Taitava liikkuja pystyy toimimaan täysin automaattisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Suoritukset voivat olla liikuntalajeissa tapahtuvia tai arjessa vaadittavia suorituksia. Esimerkiksi jalkapalloilija ottaa pallon haltuun täydestä juoksuvauhdista, harhauttaa puolustajan sekä laukaisee pallon maaliin tai kirvesmies työskentelee rakennustyömaalla, tasapainoilee rakennustelineillä sekä suorittaa työtehtäviä hyvin monipuolisissa asennoissa. Ilman hyviä liikkumisen perusliikemalleja molemmat edellä mainitut esimerkit voivat tuottaa suuria haasteita. Taitotaso siis määrittää, kuinka hyvin eri liikkumisen malleja voidaan toteuttaa tarpeen mukaan. Avataan asiaa vielä tarkemmin seuraavan esimerkin kautta. Formula-auto sisältää valtavan määrän tehoa ja nopeutta. Formula-autolla voi ajaa suurilla nopeuksilla mutkaan ja auton voi pysäyttää nopeasti kovastakin vauhdista. Formula-auton ominaisuudet ovat siis viritetty aivan tappiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuka tahansa voi hyödyntää auton ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan kuski, joka tuntee auton ominaisuudet ja osaa hyödyntää ne oikealla tavalla. Kuski siis kuvastaa taitoa. Sama pätee ihmisten liikkumiseen. Se, miten keho on viritetty voiman, nopeuden tai kestävyyden osalta, ei vielä kerro sitä, kuinka taitava liikkuja on kyseessä. Onkin tärkeää muistaa, että tarkoituksenmukaiseen liikkeeseen tarvitaan erilaisia liikemalleja, joiden avulla eri tilanteisiin löytyy tarvittavat liikkumisen mallit. Kaikki liikkuminen rakentuu motoristen perustaitojen päälle. Motoriset perustaidot voidaan jakaa liikkumistaitoihin, tasapainotaitoihin sekä välineenkäsittelytaitoihin. Liikkumistaitoja ovat esimerkiksi käveleminen, juokseminen, ponnistaminen ja loikkaaminen. Tasapainotaitoihin kuuluu esimerkiksi kääntyminen, pysähtyminen, tasapainoilu ja pyörähtäminen. Välineenkäsittelytaitoja ovat esimerkiksi heittäminen, kiinniottaminen, lyöminen ja potkaiseminen.

Motoriset perustaidot luovat pohjan koko liikunnallisuudelle ja avaavat ovet urheilulajien maailmaan. Mitä kattavammin hallitsemme eri motoriset perustaidot, sitä helpompi meidän on toimia eri lajien parissa ja nauttia niistä. Hyvät motoriset perustaidot helpottavat myös lajitaitojen omaksumista.

Taitava liikkuja siis rakentuu monipuolisesta liikepankista, joka sisältää kaikki tarvittavat liikemallit, joiden avulla voidaan toimia tarkoituksenmukaisesti niin arjessa kuin eri liikuntalajien parissa. Yksilön kannalta on siis erittäin tärkeää, että tarvittavat liikemallit opitaan lapsuudessa ja niitä osataan hyödyntää mahdollisimman laajasti. Olemme nyt tilanteessa, jossa lasten ja nuorten liikuntataidot ovat heikentyneet ja liikkumisen määrä on vähentynyt. Tähän ilmiöön varmasti osaksi vaikuttaa ympäristön nopea muutos ja kehittynyt teknologia, joka on vienyt osan liikkumiseen käytetyistä tunneista älypuhelimien maailmaan. Yksi oppimisen määritelmä on se, että oppiminen on aina harjoittelun ja toiminnan tulosta. Jos emme liiku siten, että motoriset perustaidot saavat harjoitusta, luonnollinen seuraus on, että liikkumisen taidot jäävät vajaiksi.

Taitoc-konseptin tavoite onkin liikkujan liikepankin rakentamisessa sekä sen käytön kehittämisessä eli monipuolisten motoristen perustaitojen opettamisessa. Tämän tavoitteen tärkeyttä ei voi olla liikaa korostamatta. Motoriset perustaidot luovat pohjan, jonka päälle myös uudet liikkumisen taidot rakentuvat. Voidaankin sanoa, että motoristen perustaitojen pohja muodostaa myös osaltaan liikunnallista oppimispotentiaalia. Mitä laajempi liikepankki on, sitä helpompi on omaksua uusia liikemalleja. Lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan ohjaamisen, valmentamisen ja opettamisen tulisikin perustua mielestäni vahvasti luomaan edellytykset laadukkaalle liikkeelle ja mahdollistaa uusien liiketaitojen oppiminen. Jokainen voi sen jälkeen itse valita, kuinka omaa laadukasta liikkumisen liikepankkia omassa elämässään hyödyntää. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

 Taitoc-konseptin oppimisen polku

 

Lähteitä:

Jaakkola, T. 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

Hakkarainen, H. – Jaakkola, T. – Kalaja, S. – Lämsä, J. – Nikander, A. – Riski, J. 2009. Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet. Lahti: VK-Kustannus Oy

Mero, A. – Nummela, A. – Keskinen, K. – Häkkinen, K. 2004. Urheiluvalmennus. Lahti: VK-Kustannus Oy

 

 

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kirjoittaja

Olli Cajan

Taitoc-konseptin kehittäjä ja kouluttaja

Taitovalmentaja

olli.cajan(at)santasport.fi

 

Viimeisimmät kommentit