Taitoatlas
Taitoatlas

Etusivu - Blogi - Avainsana: Opinnäytetyö


04.04.2018 | vieraileva kirjoittaja

Liikuntataitojen testaaminen ja analysointi – Taitoc®-profilointityökalun pilotointi

Vierailevat kirjoittajat:
Sami Huusko & Tapio Mäkinen

Moikka! Olemme Sami Huusko ja Tapio Mäkinen, entiset Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja teimme liikunnanohjaajaopintojen opinnäytetyömme Taitoc-konseptista. Opintojemme aikana suoritimme työharjoittelun Lapin urheiluakatemiassa taito- ja ominaisuusvalmentajina. Työharjoittelun myötä kiinnostuksemme liikuntataitoihin ja niiden kehittämiseen kasvoi jatkuvasti. Harjoittelussa meidät perehdytettiin Taitoc -taitoharjoittelun polulle ja sitä kautta taitovalmennuskonsepti tuli meille tutuksi.

Opinnäytetyön lähtökohdat

Keväällä 2017 päätimme tehdä opinnäytetyömme liikuntataitoihin liittyen, joten otimme yhteyden Taitoc:n kehittäjään, Olli Cajaniin. Olli otti meidät avosylin vastaan ja pääsimme mukaan kehittämään uutta Taitoc-profilontityökalua liikuntataitojen testaamiseen ja analysointiin. Useiden palaverien ja kahvitteluiden jälkeen muodostimme profilointityökalun kehittämisestä opinnäytetyön aiheemme: Liikuntataitojen testaaminen ja analysointi – Taitoc®-profilointityökalun pilotointi.

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkia liikuntataitojen testaamista ja arviointia, sekä tarkoituksena oli pilotoida ja tutkia Taitoc-profilointityökalun validiteettia. Validiteettia tutkimme peilaamalla Taitoc-profilointitestistöä teoriatietoon sekä vertasimme testattavien urheilijoiden valmentajien näkemystä Taitoc-profilointitestistön antamaan tulokseen urheilijan taito-ominaisuuksista.

Mitä pilotointi toi esille?

Opinnäytetyöhömme osallistuneen pilotointiryhmään kuului kaksi jalkapalloilijaa, kaksi taitoluistelijaa sekä yksi jääkiekkoilija. Pilotointiryhmän vahvimpia testattuja osa-alueita keskimäärin olivat välineen käsittely ja havainnointi, liikeketjujen liikkuvuus sekä juokseminen, ketteryys ja havainnointi. Puolestaan heikoimpia osa-alueita olivat liikeketjujen kontrolli, toiminnallinen kehonhallinta, liikeyhdistelmät ja liikepankki sekä jalanhallinta ja tasapaino.

Teimme myös jokaisen pilotointiin osallistuneen lajiryhmän valmentajalle kyselyn, jossa kysyimme heidän arviotaan urheilijoiden taitotasoista testaamillamme taidon osa-alueilla. Valmentajat eivät kyselyn toteuttamishetkellä tienneet vielä profilointitestien tuloksia, joten arviot tulivat puhtaasti valmentajan omista näkemyksistä. Kyselyiden kautta selvisi, että valmentajat arvioivat urheilijoidensa taitotasot keskimäärin profilointitestien antamaa tulosta korkeammaksi. Kyselyssä kysyimme myös valmentajien näkemystä testattujen osa-alueiden tärkeydestä lajin kannalta. Vastauksista ilmeni, että eri lajien valmentajat pitivät jokaista taidon osa-aluetta varsin tärkeänä lajinsa kannalta. Näin voidaankin päätellä, että Taitoc-profilointitestistöllä testataan ainakin jalkapalloon, jääkiekkoon sekä taitoluisteluun tärkeitä osa-alueita.

Taitoc-profilointityökalu laadukkaan valmennuksen tukena

Taitoc-profilointitestistö antaa hyvän kuvan urheilijan yleisistä taito-ominaisuuksista. Täysin lajiin vaadittavia taitoja ei voida ainoastaan profilointitesteillä osoittaa, sillä testeillä testataan suljettuja taitoja. Lajisuoritusten näkökulmasta urheilijat tarvitsevat tehtävien suorittamiseksi enemmän avoimia motorisia taitoja. Lajitaitojen pohjana kuitenkin ovat motoriset perustaidot ja taitavuuden osa-alueet, joita Taitoc-profilointitestistö mittaa kattavasti. Taitoc-profilointitestistön tehtävänä on profiloida urheilijan taito-ominaisuuksia. Urheilijaprofiilin avulla voidaan luoda yksilöllinen taitoharjoittelun polku, jossa tulee huomioida myös avoimien taitojen harjoittelu.

Toimiessamme taito- ja ominaisuusvalmentajina Lapin Urheiluakatemiassa huomasimme, kuinka haastavaa on suunnitella ja toteuttaa laadukkaita harjoituksia ilman ennakkotietoa urheilijoiden taitotasoista. Kun kuulimme mahdollisuudesta osallistua urheilijan taito-ominaisuuksia mittaavan Taitoc-profilointityökalun pilotointiin, olimme heti kiinnostuneita lähtemään tähän mukaan. Profilointityökalun avulla valmentamiseen voidaan tuoda uusia, tarpeellisia näkökulmia urheilijan ominaisuuksien harjoitteluun.

Opinnäytetyö:

https://www.theseus.fi/handle/10024/142655

Sami Huusko & Tapio Mäkinen


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

26.02.2018 | vieraileva kirjoittaja

Taitoc®-konseptin vaikuttavuuden mittaaminen

Vierailevat kirjoittajat:
Riikka Koponen & Penniina Toikkanen

 

Miksi tehtiin? Mistä idea lähti?
Opinnäytetyö prosessimme lähti käyntiin suorittaessamme kolmannen vuoden ammattiopintojen harjoittelua. Meillä molemmilla oli halu kehittyä valmentajina sekä saada lisää teoria- ja käytännönkokemusta taitovalmennuksesta. Pohdimme taitoharjoittelun olevan ajankohtainen aihe urheiluvalmennuksen parissa. Saimme idean opinnäytetyöhön OC Taidolta ja innostuimme välittömästi, sillä aihe mielestämme mielenkiintoinen ja Taitoc®- konseptista ei ole aikaisempaa tutkimustietoa.

Mitä tehtiin?
Opinnäytetyömme oli määrällinen tutkimus ja sen tavoitteena oli saada tietoa nuorten joukkueurheilijoiden motorisista perustaidoista sekä heidän koetusta fyysisestä pätevyydestä. Motoristen perustaitojen hallinnan tason heikentyminen on yleinen ilmiö Suomessa sekä muualla maailmassa. Ilmiö on seurausta muun muassa istuvan elämäntavan yleistymisestä, yleisestä passivoitumisesta sekä liian varhaisessa vaiheessa tehdyistä lajivalinnoista. Tästä syytä niin lapsuusvaiheessa kuin nuoruusvaiheessakin motoristen perustaitojen harjoittelu ja kehittäminen ovat erityisen tärkeää. (Jaakkola & Kalaja 2014, 22.)

Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata nuorten joukkueurheilijoiden motorisia perustaitoja Taitoc®-konseptin taitomestaritesteillä sekä tutkia Taitoc®-konseptin taitoharjoittelujakson yhteyttä motoristen perustaitojen kehittymiseen. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia motoristen perustaitojen muutosten yhteyttä koettuun fyysiseen pätevyyteen. Tutkimuksemme oli  interventiotutkimus, jossa interventio toteutettiin kahden kuukauden taitoharjoittelujaksona. Kokonaisuudessaan tutkimukseemme osallistui 13 joukkueurheilua harrastavaa 13-vuotiasta poikaa, joista kuusi muodosti testiryhmän ja loput seitsemän nuorta muodostivat kontrolliryhmän.

Mitä tuloksia saimme?
Tutkimustuloksemme osoittavat, että systemaattisella Taitoc®-konseptin harjoit- telulla voidaan kehittää nuorten motorisia perustaitoja. Koetun fyysisen pätevyyden osalta tulokset olivat vaihtelevia. Tutkimustuloksemme ovat suuntaa antavia, sillä kohderyhmämme on pieni ja Taitoc®- konseptista ei ole aikaisemmin tehty vastaavia tutkimuksia. Tulokset tukevat kuitenkin Taitoc®- konseptin filosofiaa ja ajatusta.

Kaiken kaikkiaan prosessi oli mielenkiintoinen ja mielestämme Taitoc®-konseptin perustaito-osio toimii hyvänä perustyökaluna taitovalmennuksen toteuttamiseen. Perustaito-osio tarjoaa monipuoliset harjoitteet motoristen perustaitojen opettamiseen ja ohjaa sitä kautta nuoria monipuolisten liikuntataitojen oppimiseen. Kokonaisuudessaan konsepti etenee loogisina kokonaisuuksina rakentaen vankan pohjan urheilijaksi kasvamiseen. Koulutuksen ja konseptin sisällön avulla jokaisen valmentajan ja ohjaajan on mahdollista toteuttaa laadukkaita taitoharjoituksia. Videot ja selkeät ohjeet helpottavat liikkeiden ohjeistamista ja harjoitusten organisointia.

Jos kiinnostuit ja haluat tutustua aiheeseen enemmän niin käyppä lukemassa opinnäytetyömme:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134268/KoponenToikkanen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Riikka Koponen & Penniina Toikkanen
Liikunnanohjaaja (AMK)


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kirjoittaja

Olli Cajan

Taitoc-konseptin kehittäjä ja kouluttaja

Taitovalmentaja

olli.cajan(at)santasport.fi

 

Viimeisimmät kommentit