TAITOC-konseptin filosofia

Taitoc konsepti perustuu oppimisen riemuun ja liikunnan kipinän sytyttämiseen. Jo yksi opittu uusi liikemalli ja siitä syntynyt riemu voi kantaa koko loppuelämän ajan. Tämän vuoksi Taitoc-taitovalmennukset tarjoavat yksilöllisiä haasteita, joiden kautta jokaisella on mahdollista onnistua ja kokea oppimisen elämyksiä monipuolisen taitovalmennuksen parissa. Konsepti etenee järjestelmällisesti kohti uusia taidollisia haasteita ja oppimisen elämyksiä. Kehittymisen seuranta kokonaisuus mahdollistaa kehittymisen tunnistamisen ja antaa tarvittavat tiedot oikeiden harjoitteiden valitsemiseen.

Konseptin filosofia

Lasten ja nuorten liikuntatottumukset ovat muuttuneet paljon viimeisen 10 vuoden aikana ja valitettavasti liikkumisen määrä on isossa kuvassa vähentynyt ja sisältö on yksipuolistunut. Edellä mainitut asiat ovat johtaneet myös motoristen perustaitojen heikkenemiseen. Motoristen perustaitojen heikentynyt taso on vaikuttanut paljon siihen, kuinka eri lajien parissa voidaan viihtyä ja oppia uutta. Esimerkin kautta pääsemme kiinni ongelman ytimeen. Monessa muussa elämän osa-alueessa keskeiset taidot opetetaan ja niiden käyttöä ohjataan oikeaan suuntaan niin, että haasteet kasvavat vähitellen. Tällöin on mahdollista kehittää osaamista haasteiden kasvaessa.

Musiikissa harjoitellaan nuotit, matematiikassa numerot sekä äidinkielessä kirjoittamiseen ja lukemiseen vaadittavat kirjaimet. Sen jälkeen aletaan opetella niiden käyttöä ja soveltamista. Myöhemmässä vaiheessa kun perustaidot ovat opittu ja niiden käyttöä osataan soveltaa erilaisissa tilanteista, jokaisella on mahdollisuus valita, kuinka eri taitoja haluaa hyödyntää ja kuinka pitkälle omaa osaamista haluaa vielä jalostaa. Esimerkiksi osa hyödyntää kirjoittamisen taitoa arkisissa tehtävissä ja työmaailmassa. Ne, joilla on kova motivaatio kirjoittamiseen voivat opituilla taidoilla lähteä tavoittelemaan kirjailijan uraa. Kyse on siis myöhemmässä vaiheessa oppijan omasta motivaatiosta ja halusta oppia lisää.  Tärkeää on huomioida, että oppimisen alkuvaiheessa aikuisilla on suuri vastuu huolehtia, että kaikille lapsille ja nuorille kehittyy hyvät perusvalmiudet eri taitoihin liittyen, jotka mahdollistavat omien unelmien tavoittelemisen. 

Liikkumisessa ja urheilemisessa tätä ei ole ennen tarvinnut miettiä ainakaan motoristen perustaitojen osalta, koska lasten ja nuorten monipuolinen liikkuminen oli jo hyvin pitkälle varmistanut tarvittavat edellytykset, joiden kautta oli helpompaa päästä kiinni eri lajien harrastamiseen ja uuden oppimiseen. Nykyään lasten ja nuorten arki on muuttunut ja omaehtoinen liikkuminen on vähentynyt siinä määrin, että tarvittavat liikkumisen perustaidot eivät pääse kehittymään tarvittavalle tasolle, joka mahdollistaisi kaikille samanlaiset edellytykset liikkumisen ja urheilun saralle.

Innostuminen, kehittyminen, hyödyntäminen

Taitoc -konseptin arvot ja pääperiaatteet perustuvat näihin kolmeen päätavoitteeseen. Liikunnan ilo ja oikea lähestymistapa luo kaikille mahdollisuuden innostua oppimisesta ja kehittymisestä, jotka antavat valmiudet kehittyä sekä hyödyntää opittuja taitoja liikunnan ja urheilun parissa läpi elämän.

  • Innostuminen ja liikunnan ilo ovat kaiken oppimisen sydän ja eteenpäin vievä voima. Tämän vuoksi Taitoc konseptin kokonaisuudet keskittyvät uusien taitojen oppimiseen yksilöllisistä lähtökohdista. Taitoc konseptin eri kokonaisuuksien koulutukset perustuvat vahvasti innostavan ja oppimista tukevan ympäristön sekä ilmapiirin rakentamiseen. Keskeinen tavoite on luoda liikkujille paljon positiivisia kokemuksia erilaisten liikunnallisten tehtävien parissa sekä antaa paljon tilaa liikkujille ratkaista ja innostua liikunnallisista tehtävistä, jotka rakentuvat yksilön taitotason sekä liikunnallisen taustan mukaan. Koulutuskokonaisuudet nostavat esille myös taitojen opettajien roolia oppijoiden tukemisessa ja innostamisessa, sekä opettavat muokkaamaan ympäristö sekä tehtäviä yhdessä oppijoiden kanssa ja innostamaan uuden oppimiseen ja itsensä haastamiseen.

  • Innostuminen sekä hauskuus eivät sulje pois laatua ja sopivaa vaatimustasoa oppimiseen liittyen. Taitoc konseptin tärkeimmät ydinkohdat ovat kehittyminen ja oppiminen. Taitoc konseptin kattava motoristen perustaitojen oppimisen polku auttaa hahmottamaan keskeisimmät motoriset perustaidot, joiden oppiminen on hyvin tärkeää liikunnallisuuden sekä urheilullisuuden taustalla. Taitoc konsepti painottaa koulutuksissa yksilöllistä oppimista ja konseptin harjoituskehittelyt, ja oppimisen polku luovat selkeät raamit yksilöllisen oppimisen polun tunnistamiseen. Jokainen oppija kulkee omaa polkuaan, mutta päämäärä on kaikille sama. Saavuttaa hyvät liikunnalliset ja urheilulliset valmiudet sekä taidot, jotka mahdollistavat liikunnasta nauttimisen omista lähtökohdista.

  • Oppiminen on suhteellisen pysyvää eli kun olemme oppineet jotain uutta, meillä on mahdollista hyödyntää opittua asiaa elämässämme. Liikunnan ja urheilun parissa motoriset perustaidot ovat keskeisintä oppiainesta, jotka olisi hyvä oppia jo lapsuudessa, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Taitoc konseptin tärkeä arvo on kohdata jokainen liikkuja omista lähtökohdistaan ja tunnistaa yksilön taitotasoa ja tukea oppimisprosessia innostavalla tavalla, joka tukee sisäisen motivaation kasvua liikuntaa, urheilua ja aktiivista elämää kohtaan. Taitoc konseptin tavoite on olla kehittämässä kaikille kokonaisvaltaiset fyysiset sekä taidolliset valmiudet toimia liikunnan ja urheilun parissa. Konseptin oppimisen polku perustuu vahvasti motoristen perustaitojen päälle luoden progressiivisen polun, jonka varrelle jokainen liikkuja sijoittuu omien edellytystensä mukaan. Yksilöllinen lähestymistapa oppimista ja kehittymistä kohtaan luo mahdollisuuden kaikille innostua, kehittyä sekä hyödyntää opittuja taitoja liikunnan ja urheilun parissa läpi elämän.

Eri lajeilla on eri vaatimukset, mutta kaikki lajit rakentuvat kuitenkin motoristen perustaitojen päälle. Jos musiikissa pohjan luo nuotisto ja matematiikassa numerot, niin liikkumisen osalta voidaan puhua liikepankista, joka rakentuu motorisista perustaidoista. Motoristen perustaitojen tärkeyttä ei voi olla liikaa korostamatta. 

Motoriset perustaidot luovat pohjan, jonka päälle eri lajien taidot rakentuvat. Jos lapsuudessa motoristen perustaitojen taso jää heikoksi on liikunnasta ja urheilusta haastavaa saada positiivisia kokemuksia. Tämä johtuu lähinnä siitä, että lajeissa, peleissä ja leikeissä tarvittavat liikemallit puuttuvat ja toiminnasta tulee lähinnä selviytymistä. Ilman hyvää motoristen perustaitojen pohjaa myös uusien taitojen oppiminen on työläämpää, koska pohjalla ei ole liikemalleja, joiden kautta uusia taitoja voidaan lähteä rakentamaan. Oppimispotentiaali on toisin sanoen heikompi. Lisäksi motoristen perustaitojen hallinnan puute ja yksipuolinen liikkuminen nostavat loukkaantumisriskiä. 

Taitoc konseptin yksi keskeisimmistä tavoitteista on luoda osaamista tukevaa sisältöä, joiden avulla voimme varmistaa kaikille tasapuoliset mahdollisuudet nauttia ja innostua liikunnasta. Tavoitteena on opettaa kaikille tarvittavat motoriset perustaidot ja avata niiden mahdollisuuksia liikunnallisuuden kehittämisessä. Kuten muissakin arjen osa-alueissa, myöhemmin lapset ja nuoret voivat itse valita mitä omilla liikunnallisilla taidoilla tekevät. Osa nauttii aktiivisestä elämäntavasta, osa pelaa pelejä kavereiden kanssa ja osa tavoittelee unelmiaan kilpa- ja huippu-urheilun saralla. 

Paljon puhutaan monipuolisesta harjoittelusta, mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa ja miten sellaista toteutetaan siten, että kaikki tarvittavat kokonaisuudet tulevat huomioitua? Taitoc konseptin keskeinen tavoite on vastata näihin kysymyksiin. Taitoc-konsepti ohjaa ja opastaa tunnistamaan liikepankin keskeiset sisällöt. Se opettaa periaatteet, joiden kautta harjoittelusta tulee innostavaa ja mukavaa sekä ennen kaikkea ohjaa kohti oppimista ja kehittymistä.

Taitoc konsepti perustuu oppimisen riemuun ja liikunnan kipinän sytyttämiseen. Jo yksi opittu uusi liikemalli ja siitä syntynyt riemu voi kantaa koko loppuelämän ajan. Tämän vuoksi Taitoc-taitovalmennukset tarjoavat yksilöllisiä haasteita, joiden kautta jokaisella on mahdollista onnistua ja kokea oppimisen elämyksiä monipuolisen taitovalmennuksen parissa. Konsepti etenee järjestelmällisesti kohti uusia taidollisia haasteita ja oppimisen elämyksiä. Kehittymisen seuranta kokonaisuus mahdollistaa kehittymisen tunnistamisen ja antaa tarvittavat tiedot oikeiden harjoitteiden valitsemiseen.

Taitoc-polun läpi käyneet voivat olla varmoja, että tulevaisuus tuo tullessaan paljon mahtavia kokemuksia ja riemun tunteita liikunnan parissa.

TAITOC – konseptin hyödyntäminen


Taitoc – Yksittäiset harjoitukset

Konseptin harjoitteita ja harjoituksia voi toteuttaa myös yksittäin. Harjoitteet tai harjoitukset voidaan liittää lajiharjoituksen yhteyteen esimerkiksi valmistavana harjoituksena tai lajileirien yhteyteen täydentävinä kokonaisuuksina.

Taitoc – Kehittymisen seuranta työkalut

Kehittymisen seuranta työkalut voi sisällyttää taitoryhmien tai taitoleirien sisälle. Kehittymisen seuranta tapahtumat voi järjestää myös yksittäisinä tapahtumina, joissa arvioidaan osallistujien taidon tasoa ja kehityskohteita

Taitoc – Taitoleirit

Konseptin sisältöjä hyödyntäen voi rakentaa ja toteuttaa monipuolisia taitoleirejä eri lajiryhmille sekä eri tasoisille liikkujille.

Taitoc – Taitovalmennusryhmät

Konseptia hyödyntäen voi käynnistää ja ohjata taitovalmennusryhmiä omassa toimintaympäristössä. Valmiit taitoharjoitusohjelmoinnit sekä harjoitteet antavat loistavat valmiudet laadukkaiden taitoryhmien toteutuksille eri tasoisille liikkujille.

Taitoc – Harjoituksien rakennus työkalu

Harjoituksien rakennus työkalun avulla voit hyödyntää konseptin kattavaa liikepankkia ja rakentaa yksilön / ryhmän tarpeisiin räätälöityjä sisältöjä sekä jakaa ne omien liikkujiesi kanssa.

TAITOC® motoristen perustaitojen oppimisen polku


TAITOC ProTaito

Motoristen perustaitojen hyödyntäminen lajitaitojen kehittämisessä

Tutustu ohjelmaan

TAITOC for Life

Liikepankin aktivointi sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen arjessa

 

Tutustu ohjelmaan

TAITOC Liikkuvuus

Liikelaajuuksien ja liikehallinnan kehittäminen

Tutustu ohjelmaan