TAITOC-Filosofin bakom konceptet

Barnens och ungdomarnas motionsvanor har förändrats mycket under de senaste tio åren och tyvärr har den fysiska aktiviteten minskat och innehållet har blivit ensidigare. Det har samtidigt lett till att de motoriska basfärdigheterna har försvagats. Den här försämringen har gjort det svårare för barnen att tycka om olika idrottsgrenar och lära sig nya färdigheter. Ett exempel hjälper oss att förstå problemets kärna. På många andra områden i livet lär man sig de centrala färdigheterna och vägleds i rätt riktning så att utmaningarna ökar stegvis. Då är det möjligt att utveckla sina kunskaper i takt med att utmaningarna ökar.

Filosofin bakom konceptet

Inom musiken övar man på noter, inom matematiken på siffror och i modersmål på bokstäver för att kunna lära sig skriva och läsa. Efter det börjar man öva på att använda och tillämpa dem. I ett senare skede, när man har lärt sig basfärdigheterna och kan tillämpa dem i olika situationer, kan man välja hur man vill utnyttja färdigheterna och hur långt man vill förädla sitt kunnande. Exempelvis väljer en del att utnyttja sin skrivförmåga i dagliga sysslor och i arbetslivet. De som är väldigt motiverade att skriva kan sikta på att bli författare. I ett senare skede handlar det alltså om personens egen motivation och vilja att lära sig mera. I början av lärandet är det viktigt att beakta att de vuxna bär ett stort ansvar för att se till att alla barn och ungdomar utvecklar goda grundläggande färdigheter som gör det möjligt att uppnå de egna drömmarna. 

Inom motion och idrott har man inte tidigare behövt tänka så mycket på det här, åtminstone inte i fråga om de motoriska basfärdigheterna, för barnens och ungdomarnas mångsidiga fysiska aktivitet har i hög grad gett dem de förutsättningar som krävs för att senare kunna utöva olika idrottsgrenar och lära sig nya färdigheter. Numera ser barnens och ungdomarnas vardag annorlunda ut och den spontana aktiviteten har minskat så mycket att de motoriska basfärdigheterna inte längre utvecklas till den nivå som krävs för att alla ska ha samma förutsättningar att utöva motion och idrott.

Olika idrottsgrenar ställer olika krav, men alla grenar bygger ändå på de motoriska basfärdigheterna. Om musiken bygger på noter och matematiken på siffror, kan man säga att den fysiska aktiviteten bygger på ett rörelseförråd som består av motoriska basfärdigheter. Man kan inte betona de motoriska basfärdigheterna för mycket. 

De motoriska basfärdigheterna utgör grunden för de grenspecifika färdigheterna. Om basfärdigheterna inte har övats upp under barndomen är det svårt att få positiva upplevelser av motion och idrott. Det beror främst på att barnet saknar de rörelsemönster som behövs i olika idrottsgrenar, spel och lekar och att det därför snarare handlar om att överleva än om att njuta av rörelsen. Utan goda motoriska basfärdigheter är det också svårare att lära sig nya färdigheter, eftersom man saknar de rörelsemönster som utgör grunden för de nya färdigheterna. Lärpotentialen är med andra ord sämre. Dessutom kan bristande motoriska färdigheter och ensidig fysisk aktivitet öka skaderisken. 

Iver, utveckling, användning

Taitoc-konceptets värderingar och huvudprinciper bygger på de här tre huvudmålen. Via idrottsglädje och rätt angreppssätt får alla möjlighet att känna iver över lärande och utveckling, vilka ger förutsättningar att utvecklas och använda de inlärda färdigheterna inom motion och idrott under hela livet.

  • Iver och idrottsglädje är hjärtat i allt lärande och en framåtbärande kraft. Därför fokuserar helheterna inom Taitoc-konceptet på inlärning av nya färdigheter utifrån individens förutsättningar. Utbildningarna om de olika helheterna inom Taitoc-konceptet handlar i hög grad om att bygga upp en inspirerande miljö och ett klimat som stöder lärande. Ett centralt mål är att ge deltagarna många positiva upplevelser av olika rörelseuppgifter och ge dem stort utrymme att lösa och inspireras av rörelseuppgifter utifrån sin egen färdighetsnivå och idrottsbakgrund. Utbildningshelheterna betonar att lärarens roll är att stötta och inspirera deltagarna. I utbildningshelheterna lär man sig att utforma miljön och uppgifterna tillsammans med deltagarna och inspirera dem att lära sig nya färdigheter och utmana sig själva.

  • Även om deltagarna är ivriga och har roligt på träningen utesluter det inte kvalitet och en lämplig kravnivå med tanke på lärandet. En av de viktigaste punkterna i Taitoc-konceptet är utveckling och lärande. Taitoc-konceptets omfattande lärstig för motoriska basfärdigheter hjälper deltagarna att få en uppfattning om de mest centrala motoriska basfärdigheterna, som är mycket viktiga vid all fysisk aktivitet och idrott. Under utbildningarna inom Taitoc-konceptet betonas individuellt lärande, och konceptets träningsupplägg och lärstig bildar en tydlig ram för vars och ens individuella lärstig. Varje inlärare följer sin egen stig, men alla har samma mål: att uppnå goda fysiska färdigheter som gör det möjligt att njuta av motion och idrott utifrån sina egna förutsättningar.

  • Lärandet är relativt bestående, det vill säga när vi har lärt oss något nytt har vi möjlighet att utnyttja det under hela livet. Inom motion och idrott är de motoriska basfärdigheterna det viktigaste lärostoffet, som alla borde lära sig redan i barndomen, men det är aldrig för sent. En viktig värdering inom Taitoc är att bemöta varje invidid utifrån hens eget utgångsläge, observera hens färdighetsnivå och stötta lärprocessen på ett inspirerande sätt som skapar inre motivation för motion, idrott och ett aktivt liv. Målet för Taitoc-konceptet är att hjälpa var och en att utveckla övergripande fysiska egenskaper och färdigheter för motion och idrott. Konceptets lärstig bygger i hög grad på de motoriska basfärdigheterna och utgör en progressiv stig där varje deltagare framskrider utifrån sina egna förutsättningar. Den individuella synen på lärande och utveckling ger alla möjlighet att inspireras, utvecklas och använda de inlärda färdigheterna inom motion och idrott under hela livet.

Ett av de viktigaste målen med Taitoc är skapa innehåll som stöder kunnandet och med vars hjälp vi kan ge alla samma möjlighet att njuta av och inspireras av motion och idrott. Målet är att lära alla de nödvändiga motoriska basfärdigheterna och visa vilka möjligheter de ger vid utvecklingen av en fysiskt aktiv livsstil. Precis som inom andra områden i det dagliga livet kan barnen och ungdomarna senare själva välja vad de vill göra med sina motoriska färdigheter. En del njuter av en aktiv livsstil, andra spelar med kompisarna och en del vill uppnå sina drömmar inom tävlings- och elitidrott. 

Det talas mycket om mångsidig träning, men vad innebär det konkret och hur ska den genomföras så att alla nödvändiga helheter beaktas? Ett centralt mål för Taitoc-konceptet är att besvara de här frågorna. Taitoc-konceptet lär oss känna igen rörelseförrådets centrala innehåll. Det lär ut principer som gör att träningen blir inspirerande och trevlig och framför allt bidrar till lärande och utveckling.

Taitoc-konceptet bygger på att väcka lärglädje och idrottsintresse. Redan att lära sig en ny rörelse och känna den glädje det medför kan ge kraft under resten av livet. Därför erbjuder Taitoc-färdighetsträningen individuella utmaningar som ger var och en möjlighet att lyckas och få fina lärupplevelser i samband med mångsidig träning. Konceptet framskrider systematiskt mot nya färdighetsuppmaningar och lärupplevelser. Verktygen för uppföljning av utvecklingen gör det möjligt att observera utvecklingen och ger tränaren den information som behövs för att välja rätt övningar.

 

De som har gått hela Taitoc-stigen kan vara säkra på att framtiden för med sig många fantastiska upplevelser och stor glädje av motion och idrott.

TAITOC – Utnyttjande av Taitoc-konceptet


Enskilda Taitoc-träningspass

Övningarna och träningspassen kan också användas separat. Övningarna eller träningspassen kan ingå i grenträningen till exempel som förberedande träning eller som kompletterande helheter på grenläger.

Taitoc-verktyg för uppföljning av utvecklingen

Uppföljningsverktygen kan användas i färdighetsgrupper eller på färdighetsläger. Uppföljningen kan också göras vid särskilda evenemang, där man bedömer deltagarnas färdighetsnivå och utvecklingsbehov.

Taitoc-färdighetsläger

Med hjälp av innehållet i konceptet kan du bygga upp och genomföra mångsidiga färdighetsläger för olika grengrupper och idrottare på olika nivå.

Taitoc-färdighetsträningsgrupper

Med hjälp av konceptet kan du starta och leda färdighetsträningsgrupper i sin egen miljö. De färdiga träningsprogrammen och övningarna ger en utmärkt grund för högklassiga färdighetsgrupper på olika nivå.

Taitoc-verktyget för träningsplanering

Med hjälp av verktyget för träningsplanering kan du utnyttja det omfattande rörelseförrådet och planera innehåll för en individ eller grupp och dela det med dina egna idrottare.

TAITOC® vägen att lära sig grundläggande motoriska färdigheter


TAITOC Start

Motoriska basfärdigheterna

Lär mer

TAITOC Basfärdighet

Komplettering och förfining av rörelser

Lär mer

TAITOC Kontroll

Utnyttja rörelseförrådet optimalt

Lär mer

TAITOC ProTaito

Utnyttjande av grundläggande motorik

Lär mer

Taitoc for Life

Aktivering av affärsbanken i vardagen

Lär mer