Liikuntataitojen testaaminen ja analysointi – Taitoc®-profilointityökalun pilotointi

Vierailevat kirjoittajat:
Sami Huusko & Tapio Mäkinen

Moikka! Olemme Sami Huusko ja Tapio Mäkinen, entiset Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja teimme liikunnanohjaajaopintojen opinnäytetyömme Taitoc-konseptista. Opintojemme aikana suoritimme työharjoittelun Lapin urheiluakatemiassa taito- ja ominaisuusvalmentajina. Työharjoittelun myötä kiinnostuksemme liikuntataitoihin ja niiden kehittämiseen kasvoi jatkuvasti. Harjoittelussa meidät perehdytettiin Taitoc -taitoharjoittelun polulle ja sitä kautta taitovalmennuskonsepti tuli meille tutuksi.

Opinnäytetyön lähtökohdat

Keväällä 2017 päätimme tehdä opinnäytetyömme liikuntataitoihin liittyen, joten otimme yhteyden Taitoc:n kehittäjään, Olli Cajaniin. Olli otti meidät avosylin vastaan ja pääsimme mukaan kehittämään uutta Taitoc-profilontityökalua liikuntataitojen testaamiseen ja analysointiin. Useiden palaverien ja kahvitteluiden jälkeen muodostimme profilointityökalun kehittämisestä opinnäytetyön aiheemme: Liikuntataitojen testaaminen ja analysointi – Taitoc®-profilointityökalun pilotointi.

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkia liikuntataitojen testaamista ja arviointia, sekä tarkoituksena oli pilotoida ja tutkia Taitoc-profilointityökalun validiteettia. Validiteettia tutkimme peilaamalla Taitoc-profilointitestistöä teoriatietoon sekä vertasimme testattavien urheilijoiden valmentajien näkemystä Taitoc-profilointitestistön antamaan tulokseen urheilijan taito-ominaisuuksista.

Mitä pilotointi toi esille?

Opinnäytetyöhömme osallistuneen pilotointiryhmään kuului kaksi jalkapalloilijaa, kaksi taitoluistelijaa sekä yksi jääkiekkoilija. Pilotointiryhmän vahvimpia testattuja osa-alueita keskimäärin olivat välineen käsittely ja havainnointi, liikeketjujen liikkuvuus sekä juokseminen, ketteryys ja havainnointi. Puolestaan heikoimpia osa-alueita olivat liikeketjujen kontrolli, toiminnallinen kehonhallinta, liikeyhdistelmät ja liikepankki sekä jalanhallinta ja tasapaino.

Teimme myös jokaisen pilotointiin osallistuneen lajiryhmän valmentajalle kyselyn, jossa kysyimme heidän arviotaan urheilijoiden taitotasoista testaamillamme taidon osa-alueilla. Valmentajat eivät kyselyn toteuttamishetkellä tienneet vielä profilointitestien tuloksia, joten arviot tulivat puhtaasti valmentajan omista näkemyksistä. Kyselyiden kautta selvisi, että valmentajat arvioivat urheilijoidensa taitotasot keskimäärin profilointitestien antamaa tulosta korkeammaksi. Kyselyssä kysyimme myös valmentajien näkemystä testattujen osa-alueiden tärkeydestä lajin kannalta. Vastauksista ilmeni, että eri lajien valmentajat pitivät jokaista taidon osa-aluetta varsin tärkeänä lajinsa kannalta. Näin voidaankin päätellä, että Taitoc-profilointitestistöllä testataan ainakin jalkapalloon, jääkiekkoon sekä taitoluisteluun tärkeitä osa-alueita.

Taitoc-profilointityökalu laadukkaan valmennuksen tukena

Taitoc-profilointitestistö antaa hyvän kuvan urheilijan yleisistä taito-ominaisuuksista. Täysin lajiin vaadittavia taitoja ei voida ainoastaan profilointitesteillä osoittaa, sillä testeillä testataan suljettuja taitoja. Lajisuoritusten näkökulmasta urheilijat tarvitsevat tehtävien suorittamiseksi enemmän avoimia motorisia taitoja. Lajitaitojen pohjana kuitenkin ovat motoriset perustaidot ja taitavuuden osa-alueet, joita Taitoc-profilointitestistö mittaa kattavasti. Taitoc-profilointitestistön tehtävänä on profiloida urheilijan taito-ominaisuuksia. Urheilijaprofiilin avulla voidaan luoda yksilöllinen taitoharjoittelun polku, jossa tulee huomioida myös avoimien taitojen harjoittelu.

Toimiessamme taito- ja ominaisuusvalmentajina Lapin Urheiluakatemiassa huomasimme, kuinka haastavaa on suunnitella ja toteuttaa laadukkaita harjoituksia ilman ennakkotietoa urheilijoiden taitotasoista. Kun kuulimme mahdollisuudesta osallistua urheilijan taito-ominaisuuksia mittaavan Taitoc-profilointityökalun pilotointiin, olimme heti kiinnostuneita lähtemään tähän mukaan. Profilointityökalun avulla valmentamiseen voidaan tuoda uusia, tarpeellisia näkökulmia urheilijan ominaisuuksien harjoitteluun.

Sami Huusko & Tapio Mäkinen

TAITOC® motoristen perustaitojen oppimisen polku


TAITOC ProTaito

Motoristen perustaitojen hyödyntäminen lajitaitojen kehittämisessä

Tutustu ohjelmaan

TAITOC for Life

Liikepankin aktivointi sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen arjessa

 

Tutustu ohjelmaan

TAITOC Liikkuvuus

Liikelaajuuksien ja liikehallinnan kehittäminen

Tutustu ohjelmaan