TAITOC

-konceptet för färdighetsträning

Taitoc-konceptet för färdighetsträning erbjuder mångsidig utbildning och stödmaterial för dig som lär ut motoriska basfärdigheter åt motionärer och idrottare i olika ålder och med olika bakgrund. Utbildningarna och innehållet inom Taitoc-konceptet är avsett för alla som arbetar med motion och idrott. Taitoc-konceptet består av en heltäckande lärstig för barn, vuxna, äldre och elitidrottare som vill utveckla sina motoriska basfärdigheter. Lärstigen har sammanställts till tydliga utbildningshelheter med konkreta träningsprogram och övningspaket. Utbildningshelheterna ger dig möljighet att utveckla din kompetens och erbjuder omfattande träningsprogram för en högklassig utveckling av de motoriska basfärdigheterna. De mångsidiga verktygen för uppföljning av utvecklingen hjälper dig att bygga upp en individuell lärstig och observera lärandet.

Se TAITOC-introduktionsvideonAvautuu uuteen ikkunaan

TAITOC-historien

Taitoc-utbildningar ordnas runtom i landet och innehållet har utvidgats från färdighetsträning för barn och unga till att även omfatta utveckling av färdighetsnivån hos vuxna och äldre personer. Dessutom utvecklar vi kontinuerligt nya färdighetsträningshelheter för olika grenar som stöd för helhetsutvecklingen till elitidrottare.

Läs mer om historien om TAITOC-konceptet

TAITOC® vägen att lära sig grundläggande motoriska färdigheter


TAITOC Start

Motoriska basfärdigheterna

Lär mer

TAITOC Basfärdighet

Komplettering och förfining av rörelser

Lär mer

TAITOC Kontroll

Utnyttja rörelseförrådet optimalt

Lär mer

TAITOC ProTaito

Utnyttjande av grundläggande motorik

Lär mer

Taitoc for Life

Aktivering av affärsbanken i vardagen

Lär mer

Iver, utveckling, användning

Taitoc-konceptets värderingar och huvudprinciper bygger på de här tre huvudmålen. Via idrottsglädje och rätt angreppssätt får alla möjlighet att känna iver över lärande och utveckling, vilka ger förutsättningar att utvecklas och använda de inlärda färdigheterna inom motion och idrott under hela livet.

  • Iver och idrottsglädje är hjärtat i allt lärande och en framåtbärande kraft. Därför fokuserar helheterna inom Taitoc-konceptet på inlärning av nya färdigheter utifrån individens förutsättningar. Utbildningarna om de olika helheterna inom Taitoc-konceptet handlar i hög grad om att bygga upp en inspirerande miljö och ett klimat som stöder lärande. Ett centralt mål är att ge deltagarna många positiva upplevelser av olika rörelseuppgifter och ge dem stort utrymme att lösa och inspireras av rörelseuppgifter utifrån sin egen färdighetsnivå och idrottsbakgrund. Utbildningshelheterna betonar att lärarens roll är att stötta och inspirera deltagarna. I utbildningshelheterna lär man sig att utforma miljön och uppgifterna tillsammans med deltagarna och inspirera dem att lära sig nya färdigheter och utmana sig själva.

  • Även om deltagarna är ivriga och har roligt på träningen utesluter det inte kvalitet och en lämplig kravnivå med tanke på lärandet. En av de viktigaste punkterna i Taitoc-konceptet är utveckling och lärande. Taitoc-konceptets omfattande lärstig för motoriska basfärdigheter hjälper deltagarna att få en uppfattning om de mest centrala motoriska basfärdigheterna, som är mycket viktiga vid all fysisk aktivitet och idrott. Under utbildningarna inom Taitoc-konceptet betonas individuellt lärande, och konceptets träningsupplägg och lärstig bildar en tydlig ram för vars och ens individuella lärstig. Varje inlärare följer sin egen stig, men alla har samma mål: att uppnå goda fysiska färdigheter som gör det möjligt att njuta av motion och idrott utifrån sina egna förutsättningar.

  • Lärandet är relativt bestående, det vill säga när vi har lärt oss något nytt har vi möjlighet att utnyttja det under hela livet. Inom motion och idrott är de motoriska basfärdigheterna det viktigaste lärostoffet, som alla borde lära sig redan i barndomen, men det är aldrig för sent. En viktig värdering inom Taitoc är att bemöta varje invidid utifrån hens eget utgångsläge, observera hens färdighetsnivå och stötta lärprocessen på ett inspirerande sätt som skapar inre motivation för motion, idrott och ett aktivt liv. Målet för Taitoc-konceptet är att hjälpa var och en att utveckla övergripande fysiska egenskaper och färdigheter för motion och idrott. Konceptets lärstig bygger i hög grad på de motoriska basfärdigheterna och utgör en progressiv stig där varje deltagare framskrider utifrån sina egna förutsättningar. Den individuella synen på lärande och utveckling ger alla möjlighet att inspireras, utvecklas och använda de inlärda färdigheterna inom motion och idrott under hela livet.

Vikten av grundläggande motorik

Miljön vi lever i har förändrats snabbt. Miljön har fyllts med olika anordningar som har minskat de fysiska utmaningarna i vår vardag. Hissar tar dig upp, rulltrappor tar dig ner och din smartphone tar hand om saker och ting. Vardagen har blivit lätt om vi ser det ur träningssynpunkt. Om vi ​​inte rör på oss kan fysiska förmågor inte utvecklas. Ju svagare rörelseförmågan är, desto mer utmanande är det att fånga träningsglädjen. Det är viktigt att förstå vikten av mångsidiga idrottsfärdigheter.

Vad är skicklighet? Vad gör en skicklig flyttare? Att besvara dessa frågor bygger också en inkomstvinkel från vilken Taitoc-konceptet närmar sig undervisning i idrottsfärdigheter.

Filosofin bakom konceptet

 

Entusiasm och glädjen i det roliga är drivkraften bakom allt. Konsten med Taitoc-konceptet är att ha taktiska färdigheter, starka fysiska färdigheter och skickliga färdigheter i indiskt sport och socialt liv.

Läs mer om Taitocs konceptfilosofi

Taitoc-nättjänsten innehåller:

  • Teori om inlärning av färdigheter
  • Lärstig för motoriska färdigheter 
  • Träningsprogram, övningar och övningsvideor
  • Omfattande rörelsemodeller
  • System för uppföljning av utvecklingen
  • Verktyg för planering av färdighetsträning
  • Individuella utvecklingsrapporter