Dataskydd

I denna dataskyddpolicy berättar vi vilka personuppgifter vi kan samla in om dig i Taitoc kompetensträning. Vi berättar också för vilka ändamål vi eventuellt kan använda informationen i fråga.

Genom att delta i Taitoc kompetensträning godkänner du behandlingen av dina uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy genom att publicera en ny version online. Fortsatt användning av webbplatsen och relaterade tjänster efter lanseringen av en ny version kommer att betraktas som godkännande av de ändrade villkoren.

Dataskyddsförklaringen baseras på EU:s dataskyddsförordning 2016/679.

1. Registrator

OC Taito Oy (Y-ID: 2891432-2)
Tokkatie 15 A 3
90650 Uleåborg

2. Registeransvarig

Olli Cajan
olli.cajan@octaito.fi
0453949300

3. Registrera namn

Sekretesspolicy blankett A -v1

4. Syftet med registrets användning

Taitoc använder information från kundregistret för att behandla tjänsteanvändares Taitoc-kompetensutbildningsinformation och för att tillhandahålla information relaterad till kundvård.

 • Syfte med bearbetningen: Spara och analysera testdata från färdighetsträningskunder i Taitoc-tjänsten.
 • Rättslig grund för behandling: Behandlingen baseras på kundrelationen.
 • Lagringsperiod för personuppgifter: Data lagras under kundskapets varaktighet.

5. Registrets informationsinnehåll och lagstadgade informationskällor

De uppgifter som ska registreras i registret inhämtas från tillståndshavaren och kunden via e-post, telefon, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sina uppgifter. Följande uppgifter lagras i registret:

 • Namnet på personen
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • Samhälle / skola / läroanstalt / företag
 • Användarnamn (för att logga in)
 • Lösenord

Den som genomfört provet (licensinnehavaren) lämnar informationen:

 • Testresultat

Ingen av ovanstående information överförs.

6. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES

Information kommer inte att publiceras eller vidarebefordras. Uppgifterna överförs inte heller utanför EU eller EES.

7. Principer för registerskydd

Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. Registerdata lagras på Internetservrar. Den fysiska och digitala datasäkerheten för utrustningen sköts på lämpligt sätt.

Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är. Utöver anställda har även webbtjänstadministratörer tillgång till personregistret. Ett databehandlaravtal har slutits med administratörerna av nättjänsten som anger hur de kan behandla uppgifter.

8. Den registrerades rättigheter

Som registrerad i personregistret har du personligen följande rättigheter:

 • Du har rätt att kontrollera dina egna registrerade uppgifter om dig.
 • Du har rätt att begära rättelse av falsk, felaktig, ofullständig, inaktuell eller onödig information.
 • Du har rätt att begära radering av uppgifter från registret och från alla de register som uppgifterna har överförts till från detta register. Vi raderar uppgifterna om vi inte har en legitim anledning att inte radera den (laglig skyldighet att behålla uppgifterna under en viss tid eller permanent).
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, om den rättsliga grunden för behandlingen som presenteras i avsnitt 4 bygger på ditt samtycke.
 • Du har rätt att be den personuppgiftsansvarige att begränsa behandlingen av vissa personuppgifter (uppgifter i datafält). Du kan dock inte begränsa behandlingen av uppgifter som vi har en legitim grund för (rättslig skyldighet).
 • Du har även rätt att be den personuppgiftsansvarige att begränsa (motsätta sig) behandlingen av dina personuppgifter, om uppgifterna behandlas för andra ändamål än att fullgöra en skyldighet som följer av lagen.
 • Du har rätt att få dina uppgifter i registret från oss i ett strukturerat och vanligt förekommande filformat för överföring från ett system till ett annat. (gäller inte manuellt underhållna register)

9. Utövande av rättigheter

Du kan använda dina rättigheter som presenteras ovan enligt beskrivningen mer detaljerat nedan. Vi kan be dig om ytterligare information som är nödvändig för att verifiera din identitet. Vi kommer att utföra åtgärderna enligt din begäran, om vi inte har ett legitimt juridiskt skäl att inte utföra din begäran. Vi kan också avvisa förfrågningar som är orimligt frekventa, överdrivna eller ogrundade.

Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Mer information: www.tietosuoja.fi.

Om du vill kontrollera, korrigera, avbryta eller överföra dina uppgifter (utövar rätten att inspektera och korrigera personuppgifter, rätten att återkalla samtycke och rätten att överföra uppgifter), vänligen kontakta registrets kontaktperson som visas i avsnitt 2 . Om det behövs kan du få mer detaljerade instruktioner från honom.

10. Datasäkerhet

Vår webbplats är byggd för att vara säker. Vi använder en säker SSL-anslutning och brandväggar. Dessutom kräver användning av tjänsten identifiering med personligt ID och lösenord. Regelbundna uppdateringar görs på sajten, vilket stärker sajtens informationssäkerhet.

11. Cookies

Vår webbplats har cookies som samlar in information om våra webbplatsanvändare och hur de rör sig på webbplatsen.

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder vår sida. Vid varje efterföljande besök skickas de tillbaka till vår webbplats eller till en annan webbplats som känner igen cookien. Med hjälp av cookies är det möjligt att känna igen enheten du använder, komma ihåg inställningar och val samt förbättra användarupplevelsen.

Webbplatscookies
Cookies kan till exempel delas upp efter deras varaktighet och användningsändamål. Vissa av cookies på vår webbplats är tillfälliga och några är permanenta. Tillfälliga cookies finns kvar på din enhet tills du stänger din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på datorn under en längre tid. Varje långtidskaka har sin egen lagringstid. Vissa av cookies är primära, vissa är prestationsmätande, vissa är funktionella och vissa är relaterade till statistik (Google Analytics).